Güýç gurallary barada soraglar

Kuwwat gurallarynyň artykmaçlygy näme?

Elektrik gurallary amatly göterijiligiň, ýönekeý işlemegiň we dürli funksiýalaryň artykmaçlyklaryna eýedir.Zähmet güýjüni ep-esli azaldyp, iş netijeliligini ýokarlandyryp we el bilen işlemegiň mehanizasiýasyny amala aşyryp bilerler.Şonuň üçin gurluşykda, ýaşaýyş jaý bezeginde, awtoulaglarda, tehnikada, elektrik energiýasynda, köprülerde, bagçylykda we beýleki meýdanlarda giňden ulanylýar., Maşgala köp giriň.

Garyp gurallaryň iň aýdyň aýratynlyklary haýsy?

Kuwwat guraly ýeňil gurluşy bilen häsiýetlendirilýär.Ownuk ululyk, ýeňil agram, pes yrgyldy, pes ses, dolandyrmak we işlemek aňsat, götermek we ulanmak aňsat.El bilen edilýän gurallar bilen deňeşdirilende, zähmet öndürijiligini birnäçe-on esse ýokarlandyryp biler;pnewmatik gurallardan has täsirli, arzan bahasy we gözegçilik etmek aňsat.

Senagatda güýç gurallarynyň kategoriýalary haýsylar?

Kuwwat gurallary esasan metal kesýän güýç gurallaryna, üweýji güýç gurallaryna, gurnama güýç gurallaryna we demir ýol elektrik gurallaryna bölünýär.Adaty güýç gurallaryna elektrik burawlary, elektrik üweýjiler, elektrik şkaflar we elektrik tornavidalar, elektrik çekiçler we täsir türgenleşikleri, beton wibratorlar we elektrik planlaýjylar girýär.

Elektrik gurallaryny nädip saklamaly we eltmeli?

Elektrik gurallary we enjamlary daşalmazdan ozal gaplanmalydyr.Elektrik gurallary we enjamlary daşalmazdan ozal gaplanmalydyr.Saklanylanda, elektrik üpjünçiligini kesiň, otdan we ýylylyk çeşmelerinden daşda duruň we çyglylygyň, hapalanmagyň we ekstruziýanyň öňüni alyň.

Elektrik gurallaryny kim barlap biler?

Halkara derejede köp ýurt sertifikasiýa ulgamyny döretdi we sertifikat belliklerini döretdi.
meniň ýurdum 1985-nji ýylda "Hytaýyň elektrotehniki önümlerini kepillendiriş komitetini" döretdi, 1985-nji ýylyň oktýabr aýynda "Hytaýyň elektrotehniki önümlerini kepillendiriş komitetiniň güýç gurallary sertifikatlaşdyryş synag stansiýasy" -ny döretmegi tassyklady we "Güýç guralyny tassyklamak düzgünleri" -ni yglan etdi.
3C şahadatnamasy we Beýik diwar nyşany we ş.m.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň