Habarlar

 • Elektrik göteriji işleýän wagty titremäni nädip azaltmaly?

  Elektrik göteriji işleýän wagty titremäni nädip azaltmaly?

  1. Tizlik bir tizlik bolsa, haýal tizligi ulanyp bilersiňiz.Emma işiň netijeliligini göz öňünde tutup, tizligiň gaty haýal bolmagyny islemeýän bolsaňyz, ýygylygy öwürmegi saýlaň.2. Başga usullar bar bolsa, zatlary has ýokary asmazlyga synanyşyň.3.Gaty inçe ýüpleri we zynjyrlary, goşa ýüpleri ulanmaň ...
  Koprak oka
 • Iş wagtynda elektrik göterijiniň titremeginiň sebäbi näme?

  Iş wagtynda elektrik göterijiniň titremeginiň sebäbi näme?

  Esasy sebäbi inersiýa.Adatça titremek ylgawyň başynda we ylgawyň duralgasynda ýüze çykýar.Gorizontal ugurda başlamak we durmak, ýokary galma we aşak düşmek bilen deňeşdirilende iň ýokary titremek ähtimallygy we amplitudasy bar.Eger titremegiň ululygy inersiýanyň ululygyna bagly bolsa, ...
  Koprak oka
 • Gant kranlary işledilende haýsy howpsuzlyk çäreleri göz öňünde tutulmaly?

  Gant kranlary işledilende haýsy howpsuzlyk çäreleri göz öňünde tutulmaly?

  Gantry kran işledilende, heläkçilikleriň we şikesleriň öňüni almak üçin howpsuzlyk hemişe birinji derejeli bolmalydyr.Aşakda ganly kran işledilende göz öňünde tutulmaly käbir howpsuzlyk çäreleri bar.Dogry okuw: Gantly kranlary dolandyrmaga diňe tälim berlen we ygtyýarly işgärlere rugsat berilmelidir.Operatorlar r ...
  Koprak oka
 • Trük trolleýiniň aýratynlyklary näme?

  Trük trolleýiniň aýratynlyklary näme?

  Trük trolleýsi (hereketli trolleý diýlip hem atlandyrylýar) adaty rolik barlaryny işleýiş gurallary hökmünde çalşyp bilýän dolandyryş enjamlarynyň bir görnüşidir.Uly enjamlary ýa-da enjamlary uzak aralyga süýşüreniňizde, agyr ýükleri herekete getirmek üçin garga ýa-da dyrnak jak bilen bilelikde ulanylyp bilner ...
  Koprak oka
 • GÖRNÜŞ BALANÇYLARYNYOM KOMBIR EDILMELERI N WHME?

  GÖRNÜŞ BALANÇYLARYNYOM KOMBIR EDILMELERI N WHME?

  Bahar balanserleri köplenç dürli programmalarda ulanylýar, olaryň käbiri şulary öz içine alýar: 1. Gurnama setirleri: Bahar balanslary gurnama setirlerinde otwýortkalar, penjeler we hoz ylgaýjylary ýaly el bilen gurallaryň agramyny goldamak we deňleşdirmek üçin ulanylýar. .Bu operatoryň ýadawlygyny azaltmaga kömek edýär we ...
  Koprak oka
 • ÇYKAN BALANSER näme?

  ÇYKAN BALANSER näme?

  Bahar deňagramlylygy, gurallaryň we enjamlaryň agramyny goldamak we deňleşdirmek üçin ulanylýan göteriji enjamyň bir görnüşidir.Adatça senagat şertlerinde işçiler uzak wagtlap buraw, ýylmaýjy, sander we tornavida ýaly el bilen ulanylýan gurallary ulanýarlar.Sprin ...
  Koprak oka
 • Gantry kranlaryny ulanýan umumy pudaklar haýsylar?

  Gantry kranlaryny ulanýan umumy pudaklar haýsylar?

  Gantri kranlary dürli pudaklarda ulanylýar, şol sanda: Portlar we terminallar: Gantri kranlary köplenç ýük konteýnerlerini gämilerden we ýük awtoulaglaryndan ýüklemek we düşürmek üçin ulanylýar.Şeýle hem konteýnerleri portuň ýa-da terminalyň daşynda geçirmek üçin ulanylýar.Gurluşyk: Gantry kranlary gurluşykda ulanylýar ...
  Koprak oka
 • UMUMY HOISTLER N WHME?

  UMUMY HOISTLER N WHME?

  Öndürijiler önümçilik gurşawynda möhüm rol oýnaýarlar.Esasy korpusa birikdirilen, agyrlyk göteriji zynjyry saklaýan we goldaýan, ony iki tarapa ýa-da gulp bilen çekýän göçme, el bilen işleýän enjam.
  Koprak oka
 • Göne GIDRAULIK JAKLAR NOWDIP IŞLE?? R?

  Göne GIDRAULIK JAKLAR NOWDIP IŞLE?? R?

  Ilki bilen, gidrawliki jaklar bilen beýleki görnüşleriň arasyndaky tapawudy aýdyňlaşdyralyň.Awtoulagyňyzyň bukjasynda bir jak bar bolmagy mümkin, ýöne bu, ähtimal, adatdan daşary ýagdaý ýüze çykan halatynda ulagyňyzy götermek üçin döredilen adam bilen işleýän enjamdyr.Gidrawlik gaplar, beýleki tarapdan ...
  Koprak oka
 • Maşyn CARGO TROLLEYS BIZI NOWDIP ULANMALY

  Maşyn CARGO TROLLEYS BIZI NOWDIP ULANMALY

  Saklaýyş gaplaryny, uly maşynlary ýa-da uly we gaty enjamlar ýa-da mebelleri göçürmegi göz öňünde tutýan bolsaňyz, size ýokary hilli maşyn hereket edýän konki gerek bolar.Tük trolleýleri 55 tonnalyk konteýner daşamagy aňsatlaşdyrýar.Trük trolleýslerini ulanmak üçin diňe ...
  Koprak oka
 • MINI ELEKTRIK HOIST IŞLERINDE UMUMY ABNORMALITLER BILEN N? DIP EDIP BOLANOK?

  MINI ELEKTRIK HOIST IŞLERINDE UMUMY ABNORMALITLER BILEN N? DIP EDIP BOLANOK?

  Ulanyş döwründe kiçi elektrik göterijiler hökmany suratda käbir adaty bolmadyk şertlere eýe bolar.Adatdan daşary ýagdaýlar ýüze çykanda, derrew ylgamagy bes etmeli, kemçilikleri ýüze çykarmaly we mesele çözülenden soň ulanmagy dowam etdirmeli.Asmagyň aşagyndaky täç sizi aşak düşer ...
  Koprak oka
 • HOISTING MAZINERINI ULANAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLANOK

  HOISTING MAZINERINI ULANAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLANOK

  (1) enougheterlik iş meýdany bolmaly we ýokary göteriş we öldürmek radiusynda hiç hili päsgelçilik bolmaly däldir.(2) Operator serkerdeleriň signalyna berk eýermelidir we dürli hereketleri etmezden ozal ses çykarmalydyr.(3) Howa agyr bolan ýagdaýynda ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/2