Önümler habarlary

 • Where should the indoor high-altitude glass window lifting machine be placed for lifting?

  Içerki belentlikdäki aýna penjire göteriji maşyn nirede göterilmeli?

  Oorapyk belentlikdäki aýna penjiräni asýan maşyn, binanyň belli bir derejede örtülendigi we aýna bilen gurnalan wagtydyr.Aýnanyň uly bölegini ýokaryk süýşürmek gaty real däl, şonuň üçin uly aýnany götermek we götermek üçin ýörite gural gerek.Specialörite göteriji bar ...
  Koprak oka
 • What is useful of Chain Pulley Block

  Chain Pulley Blok üçin peýdaly zat

  “Chain Pulley Blok” diapazonymyz, iň az adam güýji bilen iň ýokary önümçilik kuwwatyna ýetmek üçin ylmy taýdan işlenip düzülendir. Safetyokary howpsuzlyk faktoryna görä, bu kassa bloklary amaly goldawy gowulandyrmaga mümkinçilik berýän optimal geçiriş gatnaşygy bilen hem üpjün edilýär.Zynjyr bloky mehanizmdir ...
  Koprak oka
 • What is the davit crane and what are its advantages?

  Dawit kran näme we onuň artykmaçlyklary näme?

  Häzirki wagtda adamlar göteriji kranlary ulanmagy has ýygy-ýygydan ýaýbaňlandyrýarlar we her bir maşgala ýuwaş-ýuwaşdan her bir maşgala girýär, şol sanda “Material Lifting” kran, ýük awtoulag kranlary, hereketlendiriji kran we ş.m. boş ýer tygşytlaň.Näme üçin bu ýük maşynynyň kranlary ...
  Koprak oka
 • What is Mini Electric Wire Hoist Categories

  Mini elektrik simleri götermek kategoriýalary näme

  Önümimiziň diapazonyna trolleýli elektrik zynjyrynyň ýokary göterijisi, elektrik zynjyrynyň ýokary göteriji bölekleri, elektrik zynjyrynyň ýokary markasy, elektrik zynjyrynyň iň soňky modeli, göteriji göteriji we el bilen zynjyr göteriji bar.Elektrik toguny öndürmekde, üpjün etmekde we eksport etmekde ýöriteleşýäris ...
  Koprak oka
 • What is the manual lifting crane

  El bilen göteriji kran näme?

  El kran göterijisiniň düýbünde yza we yza süýşürilip bilinýän we islendik ýere süýşürilip bilinýän 3 tigir bar.Hundredsüzlerçe kilogram agyr zatlary göterip, aňsatlyk bilen ýere ýöräp bilýär, bu gaty köp zähmeti tygşytlaýar, şonuň üçin dürli işleri aňsatlyk bilen ýerine ýetirip bileris.Forokarlandyrmak üçin ...
  Koprak oka
 • How to adjust the brake of Electric Cable Hoist?

  Elektrik kabeli göterijiniň tormozyny nädip sazlamaly?

  Her bir elektrik gysgyç göteriji zatlary götereniňizde howada tormozlamak zerurlygyndan gaça durup bilmeýär.Tormozlar dogry ulanylmasa, birden düşmegine sebäp bolar, bu diňe bir harytlary döwmän, eýsem kiçi elektrik göterijisine zeper ýetirip biler, tormozlary nädip sazlamaly?Düşündireliň....
  Koprak oka
 • What is Instruction of mini crane our factory provide

  Zawodymyzyň berýän kiçi kran görkezmesi näme

  Örän täsirli, arkaýyn we çalt hereket edýän gurama bolmak bilen, “Mini Construction Crane” -iň giň toplumyny üpjün etmekde uly rol oýnaýarys.Teklip edilýän gurluşyk krany, senagat kadalaryna laýyklykda dürli ululykda, dizaýnda we spesifikasiýalarda elýeterlidir.Hüşgärlikde ...
  Koprak oka
 • If the Material Lifting crane be welded by yourself, not buy it?

  “Material Lifting” kranyny özüňiz kebşirlän bolsaňyz, satyn almaň?

  Mini göteriji kranyň görnüşi we gurluşy gaty ýönekeý.Belli bir önümçilik ukybyna eýe bolan tehnikler, öýde ulanmak üçin elektrik kranyny, diňe birnäçe polat turbalary kebşirläp bilerinmi?Şonuň üçin kiçijik maýmyn kranyny özüňiz ýasap bilersiňizmi?Ownuk gurluşyk materialy göteriji maşyn hökmünde manufa ...
  Koprak oka
 • What kinds of Material Lifting jib cranes are there?

  Haýsy material göteriji jib kranlary bar?

  360 dereje göteriji kran iş wagtynda jibini aňsatlyk bilen öwrüp bilýär, esasanam ýokary belentliklerde işlemek üçin amatly.Göterilende jib uzalýar.Harytlary düşürmeli bolanda, zatlary aýlamak gaty amatly.Aşaky elektrik jib kranlarynyň görnüşleri haýsylar?1: ...
  Koprak oka
 • What is Applications & Advantages of Mini Cranes?

  Mini kranlaryň amaly we artykmaçlyklary näme?

  Mini kranlar islendik täjirçilik ýa-da uly göwrümli ýapyk ýa-da açyk taslama üçin möhüm guraldyr.Çäklendirilen ýerlerde çäkli ýer götermek üçin iň amatly wariant.Ulanylýan kiçi kran “Mini Crane”.Kranyň bu görnüşi, bary-ýogy 30-a çenli elektrik ýa-da dizel bilen işleýän maşyn ...
  Koprak oka
 • What is the preparing for lifting slings of natural gas plant high tower equipment

  Tebigy gaz zawodynyň beýik diň enjamlaryny götermäge taýynlyk näme?

  Tebigy gazy gaýtadan işleýän zawodyň esasy enjam meýdanynda beýik minaranyň enjamlaryny wagtynda götermek, dowam etdirilýän taslamalary we adaty önümçiligi üpjün etmegiň açarydyr.Beýik diňli enjamlaryň ýokary göterilmegi uly göteriji enjamlaryň, süýümleriň we ş.m. ulanylmagyny talap edýär, bu bolsa birneme ...
  Koprak oka
 • What is a Mini Crane?

  Mini Kran näme?

  Gurluşyk işinden başlap, ýykyş taslamalaryna çenli kiçi kranlar üçin arzalar çäksizdir.Emma işi diňe hiç kime berme.Döwletara görmek we ýykmak beton kesmek / kesmek, robot ýykmak, çäkli kosmos ýykmak we 25-den gowrak gazuw-agtaryş işlerinde öňdebaryjy boldy ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4