El bilen göteriji kran näme?

https://www.jtlehoist.com/lifting-crane/https://www.jtlehoist.com/lifting-crane/

El kran göterijisiniň düýbünde yza we yza süýşürilip bilinýän we islendik ýere süýşürilip bilinýän 3 tigir bar.

Hundredsüzlerçe kilogram agyr zatlary göterip, aňsatlyk bilen ýere ýöräp bilýär, bu gaty köp zähmeti tygşytlaýar, şonuň üçin dürli işleri aňsatlyk bilen ýerine ýetirip bileris.

Agyr zatlary götermek üçin, bu el bilen göteriji kranyň aýratynlyklaryny tanyşdyralyň.

Bu el kran göterijiniň iň pes göterijilik ukyby 200 kg we iň ýokary göterijilik ukyby 500 kg.

Söwda merkezlerinde, ammarlarda, zawodlarda we jaýlarda ulanylyp bilner.

Material galyňlaşdyrylan material, hakyky material binýady bolsa durnukly we has ygtybarly, kämilleşdirilen disk dizaýny bolup, tigirler tormozlamak funksiýasyna eýedir, aýlawdan gorkmaýar, el bilen götermek kranyny düzeltmek aňsat, aňsat däl togalan, eňňitlerden gorkman ulanmak has ygtybarlydyr.

Ulanylmasa, bukulyp we göni çyzyk bilen parallel bolup biler.

Bu el kran göterijisi gaty çydamly we ulanmak üçin amatly bolan agramy tersine göterip bilýär.

Sargyt etmek isleseňiz, göni habarlaşyp bilersiňiz.


Iş wagty: Aprel-10-2022