Zawodymyzyň berýän kiçi kran görkezmesi näme

https://www.jtlehoist.com/lifting-crane/https://www.jtlehoist.com/lifting-crane/https://www.jtlehoist.com/lifting-crane/

Örän täsirli, arkaýyn we çalt hereket edýän gurama bolmak bilen, “Mini Construction Crane” -iň giň toplumyny üpjün etmekde uly rol oýnaýarys.Teklip edilýän gurluşyk krany, senagat kadalaryna laýyklykda dürli ululykda, dizaýnda we spesifikasiýalarda elýeterlidir.Tejribeli hünärmenleriň hüşgärliginde bu gurluşyk kran ýokary derejeli komponentleri we innowasiýa tehnologiýasyny ulanyp öndürilýär.Gymmatly müşderilerimize ýokary hilli önüm hödürlemek üçin bu gurluşyk kranyny dürli parametrlere garşy berk synap görýäris.

Mumbaydan lomaý söwdagär, maýmyn lifti, kiçi gurluşyk kran, kiçi kran, kiçi kran, kiçi lift we gurluşyk lifti hödürleýäris.Maýmyn göteriji kiçi gurluşyk kran, kiçi kran, gurluşyk göteriji, sement haltalary göteriji maşyn, gurluşyk mini göteriji, maýmyn göteriji maşyn, gum kerpiç göteriji maşyn, 250 kg gurluşyk mini göteriji, kiçi göteriji hereketlendiriji, gurluşyk materialy göteriji maşyn .

Kran, kesgitlenen pudak ülňülerine laýyklykda ökde hünärmenlerimiziň gözegçiligi astynda iň oňat hilli komponentleri we iň täze tehnologiýalary ulanmak bilen işlenip düzüldi.Maşynlarymyz bazaryň zerurlyklaryna laýyklykda düzülendir we müşderiniň isleglerine we talaplaryna görä täzelenýäris we üýtgeýäris.Bu enjam, müşderiniň islegine we binanyň beýikligine görä materialy 100 kg-dan 500 kg-a çenli göterip biler.

Hünärmenler toparymyzyň agzalarynyň kömegi bilen materiallary götermek üçin maýmyn krany, materiallary ýerleşdirmek üçin maýmyn kranynyň giň toplumyny hödürläp bildik.Bular halkara senagat ülňülerine laýyklykda çylşyrymly dizaýn edilendir we ösdürilip ýetişdirilýär.Bu göteriji maşynlaryň has uzak işlemegini we ygtybarlylygyny üpjün edýäris.Beýleki önümlerimizde Elektrik zynjyry göteriji, elektrik simli ýüp göteriji, Mini elektrik göteriji, el paletli ýük maşyny, elde saklaýjy enjam, elektrik şkafy we beýleki dürli maşynlar bar.


Iş wagty: Apr-07-2022