“Material Lifting” kranyny özüňiz kebşirlän bolsaňyz, satyn almaň?

https://www.jtlehoist.com/lifting-crane/

Mini göteriji kranyň görnüşi we gurluşy gaty ýönekeý.Belli bir önümçilik ukybyna eýe bolan tehnikler, öýde ulanmak üçin elektrik kranyny, diňe birnäçe polat turbalary kebşirläp bilerinmi?

Şonuň üçin kiçijik maýmyn kranyny özüňiz ýasap bilersiňizmi?

Kiçijik gurluşyk materiallaryny göteriji maşyn öndüriji hökmünde, her krany özüňiz kebşirlemezligi ýatladýaryn.Sen muny name üçin aytdyn?

1, Kran 200 kg, 300 kg, 500 kg we 1 tonna ýaly köp agramlara bölünýär.

2. Her tekjäniň görnüşi başga.Tekjäniň agramy kiçi, polat turbasy inçe, düýbi yzygiderli we ýerden beýiklik hem beýikdir.1 tonna gurluşyk materialy göteriji maşynyň ýerden birneme beýikligi we uly bazasy bar, şonuň üçin agyrlyk merkezi gaty durnukly bolar.

3. Her kiçi gurluşyk material göteriji maşynyň dizaýnynyň belli bir ululyk gatnaşygy bar, birnäçe polat turbalary kebşirlemek ýaly ýönekeý däl.

Şonuň üçin ony özüň ulanmaly däl.Owerine düşen ýagdaýynda köp zady ýitirersiňiz.

Gurluşyk göteriji maşyn ulanylanda, howpsuz ulanylmagy üçin käbir düzgünler berjaý edilmelidir.


Iş wagty: Apr-06-2022