Elektrik kabeli göterijiniň tormozyny nädip sazlamaly?

https://www.jtlehoist.com/lifting-hoist-electric-hoist/

Her bir elektrik gysgyç göteriji zatlary götereniňizde howada tormozlamak zerurlygyndan gaça durup bilmeýär.

Tormozlar dogry ulanylmasa, birden düşmegine sebäp bolar, bu diňe bir harytlary döwmän, eýsem kiçi elektrik göterijisine zeper ýetirip biler, tormozlary nädip sazlamaly?

Düşündireliň.

1, Elektrik göterijiniň tormozy motorda.Ilki bilen guýrugyň gapagyny aýyrmaly we sazlaýjy hozy düzedýän dört sany nurbaty boşatmaly.

2, sazlaýjy hozy çäkli ýagdaýa sagat ugruna öwürmek üçin wilka ulanyň we ony bir gezek sagat tersine öwüriň.

3, aboveokardaky işleriň hemmesi düzedilenden soň, nurbatlary berkidip bileris.

Aboveokardakylar, elektrik göteriji kranyň tormozyny sazlamak barada, size kömek eder diýip umyt edýärin.


Iş wagty: Apr-08-2022