Göçürmek üçin gurallar barada soraglar

Zerur enjamlaryň görnüşi we mukdary ideg hyzmatyny ulanýanlaryň aýratyn zerurlyklaryna görä üýtgeýär.Enjamlar üpjün edilende üpjün edijiler aşakdakylary göz öňünde tutmalydyrlar:

1. şahsyýetiň zerurlyklary - mümkin boldugyça garaşsyzlygy saklamaga kömek etmek
2. şahsyýetiň we işgärleriň howpsuzlygy

El bilen işlemegiň baha beriş diagrammasy (MAC gural) näme we ony nädip ulanyp bilerin?

Jogap: MAC guraly ýokary töwekgelçilikli el bilen işlemek çärelerini kesgitlemäge kömek edýär.Islendik ululykdaky guramada iş berijiler, işgärler we olaryň wekilleri ulanyp bilerler.El bilen işlemegiň ähli amallary üçin ýerlikli däl, şonuň üçin diňe özüne bil baglansa, töwekgelçiligi doly “laýyk we ýeterlik” bahalandyryp bilmez.Töwekgelçiligi bahalandyrmak, adatça, adamyň bu meseläni ýerine ýetirmek ukyby ýaly goşmaça faktorlary göz öňünde tutmalydyr, meselem, saglyk problemalary barmy ýa-da ýörite maglumat ýa-da okuw gerekmi.El bilen işlemek amallary düzgünleri 1992-nji ýyldaky gollanmada baha bermegiň talaplary jikme-jik görkezilýär.Işleýiş amallary, pudaga mahsus görkezme we hünärmenleriň maslahaty bolan bilimleri we tejribesi bolan adamlar baha bermegi tamamlamaga kömek edip bilerler.

El bilen işlemek meselesi götermegi we soň götermegi öz içine alýan bolsa, men nämä baha bermeli we ballar nähili işleýär?

Jogap: Ikisine-de ideal taýdan baha beriň, ýöne MAC-ny ulanmagyň käbir tejribesinden soň, mesele elementleriniň haýsysynyň has uly töwekgelçilik döredýändigini kesgitlemeli.Jemi ballar, baha berijä düzediş çärelerini ileri tutmaga kömek etmek üçin ulanylmalydyr.Ballar, el bilen işlemek meseleleriniň ilki bilen ünsi talap edýändigini görkezýär.Mümkin bolan gowulaşmalara baha bermegiň usuly hökmünde hem ulanylyp bilner.Iň täsirli gowulaşmalar, balyň iň pes azalmagyna getirer.

Itmek we çekmek (RAPP) guralyna töwekgelçiligi bahalandyrmak näme?

Jogap: RAPP guralyna trolleýda ýa-da mehaniki kömege ýüklenen ýa-da nirä iteklenýän / çekilen zatlary iteklemek ýa-da çekmek bilen baglanyşykly meseleleri derňemek üçin ulanylyp bilner.

Bedeniň ähli güýjüni öz içine alýan el bilen iteklemek we çekmekdäki esasy töwekgelçilikleri bahalandyrmaga kömek edýän ýönekeý gural.
MAC guralyna meňzeýär we MAC ýaly reňk kodlaýyş we san taýdan bal ulanýar.
Riskokary töwekgelçilikli iteklemek we çekmek çärelerini kesgitlemäge we töwekgelçiligi azaltmak boýunça islendik çäräniň netijeliligine baha bermäge kömek eder.
RAPP ulanyp, çekmek we iteklemek amallarynyň iki görnüşine baha berip bilersiňiz:
el trolleýleri, nasos ýük awtoulaglary, arabalar ýa-da tigirli tigirler ýaly tigirli enjamlary ulanyp ýük götermek;
zatlary tekersiz herekete getirmek, süýräp / süýşürmek, süýşürmek (pivoting we togalanmak) we togalanmak.
Bahalandyrmagyň her görnüşi üçin akym diagrammasy, baha beriş gollanmasy we bal sahypasy bar

Üýtgeýän el bilen işlemegiň bahalandyryş diagrammasy (V-MAC) näme?

Jogap: MAC guraly şol bir ýüküň bütin gün işlemeýändigini çaklaýar, bu hemişe beýle däl, şonuň üçin V-MAC gaty üýtgeýän el bilen işlemegi bahalandyrmagyň usulydyr.Theük agramlary / ýygylygy üýtgeýän ýerlerde el bilen işlemäge baha bermäge kömek edýän MAC-a elektron tablisasy goşundy.Aşakdakylaryň hemmesi işe degişlidir:

çalşygyň ep-esli bölegini götermegi we / ýa-da götermegi öz içine alýar (mysal üçin 2 sagatdan köp);
üýtgeýän ýük agramlary bar;
yzygiderli amala aşyrylýar (mysal üçin hepdede bir ýa-da ondanam köp);
işlemek bir adamlyk iş;
aýratyn agramy 2,5 kg-dan gowrak;
iň kiçi we iň uly agramyň arasyndaky tapawut 2 kg ýa-da ondanam köp.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň