Senagat zawodynyň ammary üçin ykjam göçme ganly kranlar 1 2 3 5 10ton

Gysga düşündiriş:

1: Ownuk paketiň göwrümi, amatly sökmek we daşamak

2: Elektrikli trolleý ýygnagyny saýlamak, agramsyz göterijiligi amala aşyryp biler we işiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp biler.

3: customöriteleşdirilen ululygy we bahalandyrylan ýükleri kabul edýäris.Gyzgyn satuw ykjam rezin teker gantry kran, agyr zatlary götermek üçin has köp güýç tygşytlap biler.

Agram götermek: 1ton, 2ton, 3ton, 5ton, 10ton (ýa-da OEM)

Jemi ini: 2m, 2,5m, 3m, 3,5m, 4m, 4.5m, 5m, 5.5m, 6m (ýa-da OEM)

Jemi uzynlygy: 2m, 2,5m, 3m, 3,5m, 4m, 4.5m, 5m, 5.5m, 6m (ýa-da OEM)

diňe zerurlyklaryňyzy aýdyň we biziň bilen habarlaşyň.


Önümiň jikme-jigi

Maglumat

Haryt bellikleri

Haryt önümi

Göçme “Gantry Crane” materiallary daşamak we ýerleşdirmek üçin niýetlenendir. Orta we kiçi zawodyň (kompaniýanyň) gündelik önümçiligine görä öndürilýän “Mini Moveable Gantry Crane”.Bu model öndürmek we gurnamak ýagdaýyna, awtoulag zawodlaryna, önümçilik bölümine we beýleki göteriş hadysalaryna degişlidir. Üstünlik aňsat hereket edip biler, çalt söküp we gurup biler, az meýdany gurşap biler.Gurluşyň dizaýny, 500 ~ 10000 kg agramyna çydap bilýär, 10 metre çenli aralykda işleýär. Esasanam ussahana enjamlaryny gurmak, daşamak üçin ulanylýar.

Jübi gantry kran enjamlary götermek, ammary ýüklemek we düşürmek, agyr enjamlary saklamak we materiallary daşamak, kiçi we orta zawod üçin amaly önüm öndürmek üçin niýetlenendir. Göçme dizaýn, hemme taraplaýyn hereket, gurnama çalt, kiçi göwrümli, köp zady ulanmak üçin öndürilýär bir desga ýa-da iş meýdany.

Aýratynlyklary

1.Maýly gurluş we amatly ýerine ýetiriş
2. Başlamak we saklamak, Howpsuz we ygtybarly syýahat
3. Çalt we aňsat ýygnamak
4.CE şahadatnamasy
5. Çydamly bişirilen emal boýagdan goramak
6. Isleg boýunça elýeterli gorag enjamyny ýükläň

Parametrler

Agram götermek Jemi giňlik Jemi beýiklik
1T 2m, 2,5 m, 3m, 3,5m, 4m, 4,5m, 5m, 5.5m, 6m 2m, 2,5 m, 3m, 3,5m, 4m, 4,5m, 5m, 5.5m, 6m
2T 2m, 2,5 m, 3m, 3,5m, 4m, 4,5m, 5m, 5.5m, 6m 2m, 2,5 m, 3m, 3,5m, 4m, 4,5m, 5m, 5.5m, 6m
3T 2m, 2,5 m, 3m, 3,5m, 4m, 4,5m, 5m, 5.5m, 6m 2m, 2,5 m, 3m, 3,5m, 4m, 4,5m, 5m, 5.5m, 6m
5T 2m, 2,5 m, 3m, 3,5m, 4m, 4,5m, 5m, 5.5m, 6m 2m, 2,5 m, 3m, 3,5m, 4m, 4,5m, 5m, 5.5m, 6m
1, Gantriniň ini we beýikligi özleşdirilip bilner
2, Gabat gelýän göteriji: Zynjyr bloky, Elektrik göteriji, Eltrik zynjyr göteriji
3, 2 stil bar: ykjam gantry kran çarçuwasy we ykjam gantry kran çarçuwasy elektrik

Jikme-jiklikler

Arza

Ammar materiallaryny göteriji motorly syýahat gantry kran, ussahana, ammar materiallaryny eltip bermek, açyk, gurluşyk we ş.m. üçin iň meşhur görnüşli material göteriji enjamdyr.

Ol gantry çarçuwadan, esasy şöhle, göteriji, elektrik hereketlendirijisi, uniwersal we elektrik gutusy we ş.m.-den ybaratdyr.5-10Ton müşderiniň islegine görä doly dizaýn edilip düzülendir.

awtoulag dwigatellerini, agyr enjamlary ýa-da enjamlary götermek üçin bütin dünýäde.Aňsat krank tutawajy, göterilýän obýekti kynçylyksyz herekete getirmäge mümkinçilik berýän top göteriji rolikler, ýeňil götermäge we peseltmäge mümkinçilik berýär.Bu gantry kran trolleýli göteriji bilen ulanylýar (aýratyn satylýar).

Galyndy öndürýän kompaniýalarda, magdanlarda, awtoulag abatlaýyş zawodlarynda, gurluşyk meýdançalarynda, logistika kompaniýalarynda, mehaniki gaýtadan işleýän önümçilik kärhanalarynda, ammarlarda we götermek, agyr enjamlary we material transport enjamlaryny bejermek, gurnamak, işlemek we düzetmek ýaly beýleki ýagdaýlarda ulanylýar. ussahana enjamlary, Awtoulag ussahanasynda uly hereketlendiriji bölekleri götermek.

Sorag-jogap

1. Töleg möhleti we baha möhleti barada näme aýdyp bilersiňiz?

Hemişe bolşy ýaly, T / T, kredit kartoçkasy, LC, Western Union töleg möhleti hökmünde kabul edýäris, bahanyň möhleti, FOB & CIF & CFR & DDP we ş.m.

2. Getirmegiň wagty näçe?

Adatça, harytlary 5-18 iş gününiň içinde eltip bereris, ýöne bu 1-10pc önümlere gönükdirilendir, köp mukdarda berseňiz, diňe baglydyr.

3. Biz öndüriji we zawodmy ýa-da söwda kompaniýamy?

Hebei Jinteng Hoisting Machinehing Co.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Mobile-Gantry_03Mobile-Gantry_02Mobile-Gantry_07