Senagat zawodynyň ammary üçin ykjam göçme ganly kranlar 1 2 3 5 10ton

Gysga düşündiriş:

1: Ownuk paketiň göwrümi, amatly sökmek we daşamak

2: Elektrikli trolleý gurnamasyny saýlamak, yzsyz agram göterip biler we iş netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp biler.

3: customöriteleşdirilen ululygy we bahalandyrylan ýükleri kabul edýäris.Gyzgyn satuw ykjam rezin teker gantry kran, agyr zatlary götermek üçin has köp güýç tygşytlap biler.

Agyrlyk götermek: 1ton, 2ton, 3ton, 5ton, 10ton (ýa-da OEM)

Jemi ini: 2m, 2,5 m, 3m, 3,5m, 4m, 4,5m, 5m, 5.5m, 6m (ýa-da OEM)

Jemi uzynlygy: 2m, 2,5 m, 3m, 3,5m, 4m, 4,5m, 5m, 5.5m, 6m (ýa-da OEM)

diňe zerurlyklaryňyzy aýdyň we biziň bilen habarlaşyň.


 • MOQ:100
 • Haryt maglumatlary

  Maglumat

  Haryt bellikleri

  Haryt önümi

  Göçme Gantry Kran materiallary daşamak we ýerleşdirmek üçin niýetlenendir. Orta we kiçi zawodyň (kompaniýanyň) gündelik önümçilik zerurlygyna laýyklykda öndürilýän “Mini Moveable Gantry Crane”.Bu model öndürmek we gurmak ýagdaýyna, awtoulag zawodlaryna, önümçilik bölümine we beýleki göteriş ýagdaýlaryna degişlidir. Üstünlik aňsat hereket edip biler, söküp we çalt gurup biler, az meýdany gurşap biler.Gurluşyň dizaýny, 500 ~ 10000 kg agramyna çydap bilýär, uzynlygy 10 metre çenli. Esasanam ussahana enjamlaryny oturtmak, daşamak üçin ulanylýar.

  Jübi gantry kran enjamlary götermek, ammary ýüklemek we düşürmek, agyr enjamlary saklamak we materiallary daşamak, kiçi we orta zawod üçin ýüz tutmak üçin öndürilýär. Göçme dizaýn, hemme taraplaýyn hereket, gurnama çalt, kiçi göwrümli, has köp ulanylýar bir desga ýa-da iş meýdany.

  Aýratynlyklary

  1.Akylly gurluş we amatly öndürijilik
  2. Başlamak we durmak, Howpsuz we ygtybarly syýahat
  3. Çalt we aňsat ýygnamak
  4.CE şahadatnamasy
  5. Çydamly bişirilen emal boýagdan goramak
  6. Isleg boýunça elýeterli gorag enjamy

  Parametrler

  Agram götermek Jemi giňlik Jemi beýiklik
  1T 2m, 2,5 m, 3m, 3,5m, 4m, 4,5m, 5m, 5.5m, 6m 2m, 2,5 m, 3m, 3,5m, 4m, 4,5m, 5m, 5.5m, 6m
  2T 2m, 2,5 m, 3m, 3,5m, 4m, 4,5m, 5m, 5.5m, 6m 2m, 2,5 m, 3m, 3,5m, 4m, 4,5m, 5m, 5.5m, 6m
  3T 2m, 2,5 m, 3m, 3,5m, 4m, 4,5m, 5m, 5.5m, 6m 2m, 2,5 m, 3m, 3,5m, 4m, 4,5m, 5m, 5.5m, 6m
  5T 2m, 2,5 m, 3m, 3,5m, 4m, 4,5m, 5m, 5.5m, 6m 2m, 2,5 m, 3m, 3,5m, 4m, 4,5m, 5m, 5.5m, 6m
  1, Gantriniň ini we beýikligi düzülip bilner
  2, Gabat gelýän göteriji: Zynjyr bloky, Elektrik göteriji, Eltrik zynjyr göteriji
  3, 2 stil bar: ykjam gantry kran çarçuwasy we ykjam gantry kran çarçuwasy elektrik

  Jikme-jiklikler

  Arza

  Ammar materiallaryny göteriji motorly syýahat gantry kran, ussahana, ammar materiallaryny eltip bermek, açyk, gurluşyk we ş.m. üçin iň meşhur görnüşli material göteriji enjamdyr.

  Ol gantry çarçuwadan, esasy şöhle, göteriji, elektrik hereketlendiriji, uniwersal we elektrik gutusy we ş.m.

  awtoulag dwigatellerini, agyr tehnikalary ýa-da enjamlary götermek üçin bütin dünýäde.Easyeňil krank tutawajy, ýeňil götermäge we düşürmäge mümkinçilik berýär, şol bir wagtyň özünde top göteriji rolikler göterilen obýekti kynçylyksyz hereket etmäge mümkinçilik berýär.Bu kranly trolleý göteriji (aýratyn satylýar) bilen ulanmak üçin.

  Galyndy öndürýän kompaniýalarda, magdanlarda, awtoulag bejeriş zawodlarynda, gurluşyk meýdançalarynda, logistika kompaniýalarynda, mehaniki gaýtadan işleýän kärhanalarda, ammarlarda we götermek, agyr enjamlary we material transport enjamlaryny bejermek, gurnamak, işlemek we düzetmek ýaly beýleki ýagdaýlarda ulanylýar. ussahana enjamlary, Awtoulag ussahanasynda uly hereketlendiriji bölekleri götermek.

  Sorag-jogap

  1. Töleg möhleti we baha möhleti barada näme aýdyp bilersiňiz?

  Hemişe bolşy ýaly, T / T, kredit kartoçkasy, LC, Western Union töleg möhleti hökmünde kabul edýäris, bahanyň möhleti, FOB & CIF & CFR & DDP we ş.m.

  2. Getirmegiň wagty näçe?

  Adatça, harytlary 5-18 iş gününiň içinde eltip bereris, ýöne bu 1-10 sany önüm önümlerine gönükdirilendir, köp mukdarda berseňiz, diňe baglydyr.

  3. Biz öndüriji we zawod ýa-da söwda kompaniýasymy?

  Hebei Jinteng Hoisting Machinehing Co.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Jübi telefony_03Jübi-Gantry_02Jübi-Gantry_07