Made In China gurluşyk Lomaý satuw üçin ýöriteleşdirilen dizaýn kiçi ussahananyň krany

Gysga düşündiriş:

Bütin enjamyň rul dolandyryş funksiýasyna eýedir we interfeýsi baýdyr.Pleönekeý görnüşi, çylşyrymly görnüşi, elektrik gurallaryny aňsat gurnamak, ýeňil ulanmak we ýokary çykdajyly öndürijilik.

Zawodymyz OEM-i siziň islegiňiz ýaly edip biler, diňe size garaşýan zerurlyklaryňyzy aýdyň (agram ýüklemek, beýikligi götermek)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt önümi

Theokarlandyrmagyň önümçilik prosesini ulanmagy aňsatlaşdyrmak üçin, ulanmazdan ozal görkezmeleri okaň we bolup biljek betbagtçylyklardan gaça durmak üçin iş proseduralaryny ýadyňyzda saklaň.Howpsuzlyk faktorynyň durnuklylygyny üpjün etmek üçin ilkinji gezek ulanylanda göterip görüp bilersiňiz.

Kiçijik gidrawlik kran göterilende kiçijik gidrawlik kranyň tigirleriniň iki gapdalyndan ýerine ýetirilmelidir we ýeriň arassalanylyşy zerur beýiklikden ýokary bolmaly däldir, şonuň üçin kran onuň çäginde bolar. funksiýalary.

Polat turba kranlary, uly zatlar diýlip atlandyrylýan konteýner köprüleriniň uly zatlaryny götermek we işlemek üçin ulanylýar.Simpleönekeý gurluşyň, ygtybarly işiň we çalt gurluşyň aýratynlyklaryna eýe.Uly zatlaryň konteýner göterilmegini amala aşyrmazdan ozal obýektler barlanmaly we synagdan geçirilmeli.Polat turba kranlary esasy iş ýerlerinde agyr ýükleýjiler üçin ulanylýar.Adatça, olar esasan pes göteriji enjamlar, uly diametrli polat turbalar we şkaflar bilen beton diregleri öz içine alýar.

Kiçijik kranlar üçin ýokary göteriji enjamyň iş ýörelgesi we esasy düzümi.Jübi kranlary üçin ýokary göteriji enjamyň iş prinsipi.Esasan bumyň güýç ýagdaýyny gowulandyryp, ýokary göteriş işini gowulandyrýar.Adatça polat plitalar bilen kebşirlenýär.Truss goly bilen deňeşdirilende, öz-özüne agramy we berkligi pes.Esasanam uzak iş şertlerinde ýokary göterilse, agyr zatlaryň, agyr zatlaryň sarsmagy we ýel ýükleriniň täsiri sebäpli ýokary göterilýän uçarda bolýar.Aýlanma tekizligi köp deformasiýa döreder, bu bolsa goşmaça egilme pursatyny döreder.

Aýratynlyklary

Kranlaryň dürli komponentleri (komponentleri): köpri komponentleri, motosikller we beýleki uçar bölekleri;awtoulag serişdeleri, awtoulag serişdeleriniň sürüjisi komponentleri, ýer bölekleri we beýleki enjam bölekleri (birikdirijiler, armatur we ş.m.);işgärleri guramak;göteriji enjamlar we töweregindäki gurluşyklary guramak.Şeýle-de bolsa, ulanylýan dürli enjamlar we göteriji enjamlar diňe göterilmezden öň tassyklanyp bilner, ýogsam enjamlar sökülýänçä şowsuz bolar;götermek prosesinde enjamlar titrär we päsgelçilik döreder we göteriji enjamlaryň işlemezligine sebäp bolar.Şonuň üçin ýörite talaplary bolan enjamlar gurulmazdan ozal barlanmalydyr we synagdan geçen ýaýradyjy nobatçyda ulanylyp bilner.

Parametrler

Model Agram götermek Bahalandyrylan naprýa .eniýe Ony ýüp Arkan uzynlygy Kranyň daşky görnüşi özleşdirilip bilner
2 tonna 600-2000 kg 380V 11mm 30-100 metr
3 tonna 1000-3000 kg 380v 13mm 30-100 metr
Aşakdaky suratda görkezilişi ýaly köp sanly kranlarymyz bar.Jikme-jiklikler üçin müşderi hyzmatynyň işgärlerine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Jikme-jiklikler

Arza

Galyndy öndürýän kompaniýalarda, magdanlarda, awtoulag abatlaýyş dükanlarynda, gurluşyk meýdançalarynda, logistika kompaniýalarynda, gaýtadan işleýän önümçilik kärhanalarynda, ammarlarda we agyr enjamlary we material transport enjamlaryny götermek, abatlamak, gurnamak, işlemek we çözmek ýaly beýleki ýagdaýlarda ulanylýar. .Awtoulag ussahanasynda uly dwigatel böleklerini götermek üçin ussahana enjamlary.

Mysal üçin, senagat zawodlarynda we kranlary ulanyp, ýangyn howpy ýokary bolan ýaşaýyş jaýlarynda, açyk ýangyndan başga-da, adatça ýangyn söndüriji ulgamlar oturdylýar.Bu ýerlerdäki kranlarda ýönekeý işlemek, amatly tehniki hyzmat etmek, az tehniki hyzmat etmek, amatly tehniki hyzmat we ýangyndan goramak talaplary bar.Has ýokary aýratynlyklar.

Sorag-jogap

1. Töleg möhleti we baha möhleti barada näme aýdyp bilersiňiz?

Hemişe bolşy ýaly, T / T, kredit kartoçkasy, LC, Western Union töleg möhleti hökmünde kabul edýäris, bahanyň möhleti, FOB & CIF & CFR & DDP we ş.m.

2. Getirmegiň wagty näçe?

Adatça, harytlary 5-18 iş gününiň içinde eltip bereris, ýöne bu 1-10pc önümlere gönükdirilendir, köp mukdarda berseňiz, diňe baglydyr.

3. Biz öndüriji we zawodmy ýa-da söwda kompaniýamy?

Hebei Jinteng Hoisting Machinehing Co.


  • Öňki:
  • Indiki: