Winç soraglaryny götermek

Çeňňekler gaýyş ýa-da kabel bilen üpjün edilýärmi?

Winçler adaty uzynlykdaky kabel we gaýyş bilen gelýär.El wintlerimiz we senagat ýük tormozy Winçler ýalaňaç birlik hökmünde gelýär, ýöne talaplaryňyza laýyk kabel ýa-da gaýyş düzmek üçin “Absolute Lifting and Safety” bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Gämim üçin haýsy ululygyň gerekdigini nädip bilerin?

Umuman alanyňda, 2-den 1-e çenli gatnaşygy ýerliklidir (2200 funtlyk gämi üçin 1100 funt), ýöne göz öňünde tutmaly faktorlar bar.Haçan-da oňat enjamlaşdyrylan we hyzmat edilýän rolikli tirkeg ulanylanda we gämi gurnama şeýle bolsa, gaýygyň tirkegde ýarym ýüzmegine mümkinçilik döreder, gatnaşygy 3-den 1-e çenli uzaldyp biler.Beýleki bir tarapdan, rampa dik bolsa, halydan ýasalan tirkeg ulanylýar ýa-da gäminiň has uzak aralyga çekilmegi üçin şertler talap edilse, gatnaşygy 1-den 1-e çenli peseltmeli.

“Dişli gatnaşygy” näme?

Bir gezek talany öwürmek üçin näçe rewolýusiýa gerek.4: 1 dişli gatnaşygy, tabak 360 gradus öwürmek üçin tutawajyň dört sany doly öwrümini aňladýar.

“Iki tizlikli” çeňňek nämäni aňladýar?

“Pes” we “ýokary” dişli saýlamaga mümkinçilik bermek üçin iki hereketlendiriji wilka iki tizlikli şkafda ulanylýar.Aşaky dişli dik ýa-da başga kyn ýagdaýlarda ulanylar, ýokary dişli bolsa has çalt işlemegine sebäp bolar.Dişli enjamlary çalyşmak üçin tutawaç aýrylýar we beýleki sürüjiniň şahasyna gurulýar (gurallar gerek däl).

“Iki taraplaýyn” çybyk näme we näme üçin web sahypaňyzda hiç zat tapamok?

“Iki taraplaýyn çybyk” adalgasyna köplenç düşünilmeýär.Munuň manysy, çeňňegi ilkinji gezek ulanmazdan ozal, ulanyjy çyzygyň haýsy tarapa öwrülmelidigini saýlap biler.Doneerine ýetirilenden soň, goşmaça çişirilen ýagdaý hiç hili maksat bermeýär.Şol sebäpli ulanmak aňsat, ýöne şol bir funksiýany ýerine ýetirýän tersine çybyk ýasadyk we patentledik.Çeňňek penjesi kabeliň çarşagyň ýokarsyndan öwüsýär (bu ähli ýagdaýlarda diýen ýaly dogry), ýöne kabeliň aşagyndan çykmagy üçin aňsatlyk bilen aýrylyp, yzyna öwrülip we täzeden gurlup bilner. zerur bolsa.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň