Soraglary götermek

“Lifting Tackle” kategoriýalary näme?

Iň köp ulanylýan ýaýradyjylar çeňňekler, beýlekilerine halkalar, sorujy käseler, gysgyçlar we asylan şöhleler bar.Sorujy käseleri, gysgyçlary we asma şöhleleri uzak wagtlap kranda ýörite ýaýradyjy hökmünde ulanyp bolar, şeýle hem wagtlaýyn ulanmak üçin çeňňeklere çalşylýan kömekçi ýaýradyjy hökmünde hem ulanyp bolar.Amal netijeliligini ýokarlandyrmak üçin köplenç ammarlarda we köp görnüşli harytlaryň howlularynda ulanylýar.

Götermek meselesini nädip saklamaly?

Polat simli ýüpleriň esasy görnüşlerine fosfat bilen örtülen polat sim ýüpi, galvanizli polat sim ýüpi we polat simli ýüp bar.Degişli maglumatlar polat simli ýüpüň ýaglanmagy, ýokardaky derňewden polat simli ýüpüň hyzmat ediş möhletine uly täsir edýändigini görkezýär.Sim ýüpüni yzygiderli ýaglamak sim ýüpüniň ömrüni 23 esse uzaldyp biler

Ulanylanda ätiýaçlyk çäreleri näme?

Bükülen gulpuň aýlanmagy çeýe däl bolsa ýa-da ýerinde däl bolsa, sazlaýjy hozy barlaň,
Ulanylanda, göteriji ýaýradyjynyň görkeziji panelindäki görkeziji boýagyň gaçmagynyň öňüni alyň.Tapylansoň, boýagy asyl görkezme belgisi bilen çalyşmaly
Göteriji ýaýradyjy bilen kranyň ýa-da beýleki enjamlaryň çaknyşmagyndan döreýän deformasiýanyň öňüni almak üçin götermek wagtynda ýokary göterilmeli.

Götermek meselesini barlamak standartyny nireden bilmeli?

Hytaýyň senagat standarty JB T8521, howpsuzlyk faktory 6: 1, göteriji kemeriň iş ýüki 1T, ýöne 6T-den köp çekilýänçä döwülmez.

55 tonna 4 sany zynjyr bar we her bir howpsuzlyk faktory salgy belgisinden 4 esse köpdür.4 ballyk götermegi kabul edýär we howpsuzlyk göterijisi milli göteriş kadalarynyň talaplaryna laýyk gelýän 1,3 esse.

Näme üçin götermek meselesi götermek ulgamynda möhüm?

Okarlandyrylanda, sapan birikdirme usulyny dogry ulanyň.Sapan ygtybarly ýerleşdirilip, ýük bilen birikdirilmelidir.Loadük deňagramly bolar ýaly, sapan ýüküň üstünde goýulmalydyr.Sapançanyň ini;hiç haçan düwmäni düwmäň we burmaň.Bölek bölegi çeňňege ýa-da göteriji enjamlara ýerleşdirilip bilinmez we ýüküň, çeňňegiň we gulplama burçundan uzak durmak bilen belligiň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin mydama slingiň dik bölegine ýerleşdirilip bilinmez.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň