Soraglary götermek

“Lifting Tackle” kategoriýalary näme?

Iň köp ulanylýan ýaýradyjylar çeňňekler, beýlekilerinde halkalar, göteriji sorujy käseler, gysgyçlar we asylan şöhleler bar.Sorujy käseler, gysgyçlar we asylan şöhleler uzak wagtlap kranda ýörite ýaýradyjy hökmünde ulanylyp bilner we wagtlaýyn ulanmak üçin çeňňeklere çalşylýan kömekçi ýaýradyjy hökmünde hem ulanylyp bilner.Amal netijeliligini ýokarlandyrmak üçin köplenç ammarlarda we köp görnüşli harytlaryň howlularynda ulanylýar.

Götermek meselesini nädip saklamaly?

Polat sim ýüpleriniň esasy görnüşlerine fosfat bilen örtülen polat sim ýüpi, galvanizli polat sim ýüpi we tekiz polat sim ýüpi degişlidir.Degişli maglumatlar polat simli ýüpüň ýaglanmagy, ýokardaky derňewden polat sim ýüpüniň hyzmat ediş möhletine uly täsir edýändigini görkezýär.Sim ýüpüni yzygiderli ýaglamak sim ýüpüniň ömrüni 23 esse uzaldyp biler

Ulanylanda ätiýaçlyk çäreleri näme?

Bükülen gulpuň aýlanmagy çeýe däl bolsa ýa-da ýerinde däl bolsa, sazlaýjy hozy barlaň,
Ulanylanda, göteriji ýaýradyjynyň görkeziji panelindäki görkeziji boýagyň gaçmagynyň öňüni alyň.Tapylansoň, boýagy asyl görkeziji belgisi bilen çalyşmaly
Lift göteriji ýaýradyjy bilen kran ýa-da beýleki enjamlaryň çaknyşmagy netijesinde ýüze çykýan deformasiýanyň öňüni almak üçin götermek prosesi wagtynda yzygiderli edilmelidir.

Götermek meselesini barlamak standartyny nireden bilmeli?

Hytaýyň senagat standarty JB T8521, howpsuzlyk faktory 6: 1, göteriji kemeriň iş ýüki 1T, ýöne 6T-den ýokary çykýança döwülmez.

55 tonna 4 sany zynjyr bar we her bir howpsuzlyk faktory salgy belgisinden 4 esse köpdür.4 bal ýokarlandyrmagy kabul edýär we howpsuzlyk göterijisi milli göteriş kadalarynyň talaplaryna laýyk gelýän 1,3 esse.

Näme üçin götermek meselesi götermek ulgamynda möhüm?

Göterilende, sling birikdiriş usulyny dogry ulanyň.Sapan ygtybarly ýerleşdirilip, ýük bilen birikdirilmelidir.Theük deňagramly bolup biler ýaly, ýüküň üstünde goýulmalydyr.Slingiň ini;hiç haçan düwmäni düwmäň ýa-da sokmaň.Bölümi ýükden, çeňňekden we gulplama burçundan uzak durmak bilen belligiň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin çeňňege ýa-da göteriji enjamlara ýerleşdirip bolmaýar we belligiň elmydama dikligine ýerleşdirilip bilinmez.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň