Enjamlary götermek barada soraglar

Göteriji enjam näme?

Götermek guraly götermek üçin material işlemek, aralyk işlemek we agyr zatlary götermek üçin gural.Göteriji gurallaryň köpüsi, ýaýradyjy materialy alandan soň dik ýa-da dik we keseligine işe başlaýar.Barmaly ýerine ýetenlerinden soň düşürilýärler, soň bolsa iş siklini tamamlamak üçin boş urgy bilen gaýtadan dikeldilýän ýere syýahat edýärler we ikinji gezek ýokary göterýärler.

Göteriji enjamlary näçe gezek barlamaly?

barlamak üçin bir ýyl zynjyr göteriji, gysgyç, çeňňek
barlamak üçin alty aý motor
barlamak üçin sim arkan, zynjyrlar, guşak bir aý

Göteriji enjamlary nireden satyn almaly?

Günbatar Awstraliýada ýerleşýän bolsaňyz, Hytaýda köp sanly agyrlyk enjamlaryny satyn almak üçin dükanlarymyzyň birine giriň.Işgärlerimiz islendik soraga jogap berip bilerler.

Näme üçin agyrlyk göteriji enjamlar ýetmezçilik edýär?

GQ-a görä, ilkibaşdaky ýetmezçilik ýerli sport zallaryna baryp bilmeýän halkyň isleginiň artmagy we hemmesini çykarmak üçin ýeterlik esaslaryň ýoklugy (ABŞ-da we daşary ýurtlarda) boldy. şol demir (çäýnekleriň köpüsi ýasalýar).

Göteriji enjamlar haçan ösýär?

XVIII asyryň ortalarynda we ahyrynda Iňlis Watt kranlar üçin güýç şertlerini üpjün edýän bug motoryny kämilleşdirdi we oýlap tapdy.1805-nji ýylda Glenn in engineeneri Lenneý London Dokyard üçin bug agramly hereketlendirijileriň ilkinji partiýasyny gurdy.1846-njy ýylda Iňlis Armstrong Nýukasl duralgasyndaky bug agramly hereketlendirijini gidrawlik krana öwürdi.
20-nji asyryň başynda Europeewropa diň kranlaryny ulanyp başlady,

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň