Dwigatel kranlary, “Cherry Picker” awtoulag garaage ussahanasy üçin “Ce” bilen 2ton 3ton aňsat işlemek

Gysga düşündiriş:

1, Giňeldilip bilinýän gol 1000 - 3000 kg ýeňil götermäge mümkinçilik berýär

3, Saklanylanda howpsuzlygy ýokarlandyrmak we ýer tygşytlamak üçin gulplar bilen eplenýän aýaklar

4, Tekiz ussahanada ýa-da garaage ýüzlerinde aňsat hereket etmek üçin alty sany polatdan ýasalan kastor

 

Agram götermek: 2 tonna, 3 tonna (ýa-da OEM)

Model: açylmadyk we bukulan

diňe zerurlyklaryňyzy aýdyň we biziň bilen habarlaşyň.


Önümiň jikme-jigi

Maglumat

Haryt bellikleri

Haryt önümi

Boş bolmaly motorly aýlag barmy?Ine, öýünden motory çykarmak üçin birnäçe gural bar.Bularyň hemmesi hereketlendiriji kran bilen başlaýar, sebäbi bu iş myşsadan has köp zerur.Iň ýokary beýikligi 2.38 metre, 3 tonna göterijilik ukyby;eplenýän dwigateli kran diňe size gerek zat. Dwigateliň agramyna we ulagyň görnüşine görä ýokary göterilýän goly sazlaň.Şol hereketlendirijiniň dykyzlygyndan boşadylandan soň, 6 sany kastor tigir size aňsatlyk bilen hereket etmäge mümkinçilik berýär we gutaranyňyzdan soň tutuş gurnama ajaýyp we ykjam bukulýar. Let'söne geliň, öňe gitmeli däl, ygtybarly serişde gerek şol krany motora birikdiriň!“Motor Leveler” hereketlendiriji kran üçin iň oňat ýoldaşdyr.Motoryňyza dört sany gurnama nokady berýär we 540 kg çenli hereketlendirijini deňleşdirer.Bu enjamyň ýokarsyny motoryňyzyň kran çeňňegine birikdiriň, indi bolsa lifti ýerine ýetireniňizde has köp gözegçilik edip bilersiňiz.Diňe dwigateli zerur bolanda tekizlemek üçin plastmassa tutawaç beriň. Indi täze jaýa mätäç hereketlendiriji bar.Dwigateliň duralgasy nähili?Dwigatelde haýsydyr bir iş ýerine ýetirseňiz ajaýyp.Dört sany sazlap boljak gurnama gol, motoryňyz üçin çeýe görnüşleri üpjün edýär.Berkidilenden soň, iň oňat iş beýikligine eýe bolarsyňyz we tutuş hereketlendirijini 360 dereje öwrüp bilersiňiz.Aýyrmak, täzeden gurmak ýa-da täzeden gurmak.Bu esbaplar, işiňizi şemal öwürer.

Aýratynlyklary

1, bukulýan dizaýn, aňsat ammar.
2, gaty polatdan ýasalan tigirler, herekete goşuň.
3, gidrawlik we el bilen işleýär.
4, Çeýe tarelka / wagt we zähmet tygşytlamak.
5, iň ýokary durnuklylyk üçin esas.
6, Öňki rolikler hereketiň öňüni almak üçin howpsuzlyk tormozyny öz içine alýar.

Parametrler

Model Bahalandyrylan ýük Iň ýokary göteriji beýiklik
2ton açyldy 1 tonna 2380mm
2ton bukuldy 1 tonna 2380mm
3ton açyldy 3 tonna 2200mm
3ton bukuldy 3 tonna 2200mm

Jikme-jiklikler

Arza

Agyr bukulýan hereketlendirijiniň göterijisi 500kg-dan 3000 kg-a çenli göteriş aralygyna eýe bolup, 4 deşikli pozisiýa, goşmaça hereket üçin 6 tigir we aňsat saklamak üçin bukulýan dizaýn bar.

Bu bukulýan hereketlendiriji kran / göteriji, amatly dolandyrylyp, ussahananyň / garaageyň islendik kiçijik ýerinde ýa-da burçunda saklanyp bilner.synagdan geçirilip, standartlara kepillendirilen bu hereketlendiriji kran 4 kg 500kg, 1000kg, 1500kg we 2000kg.bu hereketlendiriji kranyň iň ýokary durnuklylyk üçin giň bazasy bar.

1. çäkli ýerleri bolan dükanlar üçin niýetlenendir.
2. çalt götermek üçin goşa hereketlendiriji nasos.
3. iň ýokary berklik üçin agyr polat gurluşyk.
4. güýç güýçlendirmek we çeýeligi ýok etmek üçin güýçlenýär.
5. aňsat ýerleşdirmek üçin agyr rol oýnaýanlar.
6. öňdäki rolikler hereketiň öňüni almak üçin howpsuzlyk tormozyny öz içine alýar.
7. teleskopiki bum 4 ýagdaýy üpjün edýär.

g

Sorag-jogap

1. Töleg möhleti we baha möhleti barada näme aýdyp bilersiňiz?

Hemişe bolşy ýaly, T / T, kredit kartoçkasy, LC, Western Union töleg möhleti hökmünde kabul edýäris, bahanyň möhleti, FOB & CIF & CFR & DDP we ş.m.

2. Getirmegiň wagty näçe?

Adatça, harytlary 5-18 iş gününiň içinde eltip bereris, ýöne bu 1-10pc önümlere gönükdirilendir, köp mukdarda berseňiz, diňe baglydyr.

3. Biz öndüriji we zawodmy ýa-da söwda kompaniýamy?

Hebei Jinteng Hoisting Machinehing Co.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • ae (1)ae (2)ae (3)