Dwigatel kranlary, “Cherry Picker” 2ton 3ton awtoulag garaage ussahanasy üçin “Ce” bilen aňsat işlemek

Gysga düşündiriş:

1, Giňeldilip bilinýän gol 1000 - 3000 kg ýeňil götermäge mümkinçilik berýär

3, Saklanylanda howpsuzlygy ýokarlandyrmak we boş ýer tygşytlamak üçin gulplar bilen eplenýän aýaklar

4, Tekiz ussahanada ýa-da garaage ýüzlerinde aňsat hereket etmek üçin alty sany polatdan ýasalan kastor

 

Agyrlyk agramy: 2 tonna, 3 tonna (ýa-da OEM)

Model: açylmadyk we bukulan

diňe zerurlyklaryňyzy aýdyň we biziň bilen habarlaşyň.


 • MOQ:100
 • Haryt maglumatlary

  Maglumat

  Haryt bellikleri

  Haryt önümi

  Boş bolmaly motor aýlagy barmy?Ine, öýünden dwigateli çykarmak üçin birnäçe gural bar.Bularyň hemmesi hereketlendiriji kran bilen başlaýar, sebäbi bu iş myşsa däl.Iň ýokary beýikligi 2.38 metre, 3 tonna göterijilik ukyby;eplenýän dwigateli kran diňe size gerek zat. Dwigateliň agramyna we ulagyň görnüşine laýyk gelýän goluňyzy sazlaň.Şol dwigatel boşadylandan soň, 6 kastor tigir ony aňsat herekete geçirmäge mümkinçilik berýär we gutaranyňyzdan soň tutuş gurnama ajaýyp we ykjam bukulýar. Let'söne geliň, öňe gitmeli däl, ygtybarly serişde gerek şol krany motora birikdiriň!“Motor Leveler” hereketlendiriji kran üçin iň oňat ýoldaşdyr.Motoryňyza dört sany gurnama nokady berýär we 540 kg çenli hereketlendirijini deňleşdirer.Bu enjamyň ýokarsyny motoryňyzyň kran çeňňegine birikdiriň, indi bolsa lifti ýerine ýetireniňizde has köp gözegçilik edip bilersiňiz.Diňe hereketlendirijini zerur bolanda tekizlemek üçin plastmassa tutawaç beriň. Indi täze jaý gerek motory aldyňyz.Motoryň stendi nähili?Dwigatelde haýsydyr bir iş ýerine ýetirseňiz ajaýyp.Dört sany sazlap boljak gurnama goly motoryňyz üçin çeýe görnüşleri üpjün edýär.Berkidilenden soň, iň oňat iş beýikligine eýe bolarsyňyz we tutuş hereketlendirijini 360 dereje öwrüp bilersiňiz.Aýyrmak, täzeden gurmak ýa-da täzeden gurmak.Bu esbaplar, işiňizi şemal öwürer.

  Aýratynlyklary

  1, bukulýan dizaýn, aňsat ammar.
  2, gaty polatdan ýasalan tigirler, herekete goşuň.
  3, gidrawlik we el bilen işleýär.
  4, Çeýe tarelka / wagty we zähmeti tygşytlaň.
  5, iň ýokary durnuklylyk üçin esas.
  6, Öňdäki rolikler hereketiň öňüni almak üçin howpsuzlyk tormozyny öz içine alýar.

  Parametrler

  Model Bahalandyrylan ýük Iň ýokary göteriji beýiklik
  2ton açyldy 1 tonna 2380mm
  2ton bukuldy 1 tonna 2380mm
  3ton açyldy 3 tonna 2200mm
  3ton bukuldy 3 tonna 2200mm

  Jikme-jiklikler

  Arza

  Agyr gatly hereketlendirijiniň göterijisi 500 kg-dan 3000 kg-a çenli göteriş aralygyna eýe bolup, 4 deşikli pozisiýa, goşmaça hereket üçin 6 tigir we aňsat saklamak üçin bukulýan dizaýn bar.

  Bu bukulýan hereketlendiriji kran / göteriji, amatly dolandyrylyp we ussahananyň / garaageyň islendik kiçijik ýerinde ýa-da burçunda saklanyp bilner.synagdan geçirilip, standartlara laýyklykda tassyklanan bu hereketlendiriji kran 4 kg 500 kg, 1000kg, 1500kg we 2000kg.bu hereketlendiriji kranyň iň ýokary durnuklylyk üçin giň bazasy bar.

  1. çäkli dükanlar üçin niýetlenendir.
  2. çalt götermek üçin goşa hereketlendiriji nasos.
  3. iň ýokary çydamlylyk üçin agyr polat gurluşygy.
  4. güýç güýçlendirmek we flexi ýok etmek üçin güýçlendirilýär.
  5. aňsat ýerleşdirmek üçin agyr rol oýnaýanlar.
  6. öňdäki rolikler hereketiň öňüni almak üçin howpsuzlyk tormozyny öz içine alýar.
  7. teleskopiki bum 4 ýagdaýy üpjün edýär.

  g

  Sorag-jogap

  1. Töleg möhleti we baha möhleti barada näme aýdyp bilersiňiz?

  Hemişe bolşy ýaly, T / T, kredit kartoçkasy, LC, Western Union töleg möhleti hökmünde kabul edýäris, bahanyň möhleti, FOB & CIF & CFR & DDP we ş.m.

  2. Getirmegiň wagty näçe?

  Adatça, harytlary 5-18 iş gününiň içinde eltip bereris, ýöne bu 1-10 sany önüm önümlerine gönükdirilendir, köp mukdarda berseňiz, diňe baglydyr.

  3. Biz öndüriji we zawod ýa-da söwda kompaniýasymy?

  Hebei Jinteng Hoisting Machinehing Co.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • ae (1)ae (2)ae (3)