Müşderi syn

Müşderiler näme diýýär?

Müşderilerden pozitiw iýmit

1 tonna 2 tonna 3 tonna 5 tonna kiçi göçme ykjam göteriji kiçi gantry kran çarçuwasy, senagat zawodynyň ammary üçin 4 tigirli
Örän gowy baha we baha aralygy üçin gowy hyzmat we Terje täzeden sargyt etmek isleýärin
                                                     

Üpjün ediji hyzmaty: Gaty kanagatly (5 ýyldyz)
   Wagtynda iberiş: Gaty kanagatly (5 ýyldyz)

                                       

 

16 Awgust 2021

ýük awtoulag kranlary göçme elektrik göteriji wintli gidrawlik uzakdan dolandyrylýan ykjam
Çalt eltip berendigi üçin Satyja sag bolsun aýdýaryn.
Önümler synap görmek üçin sabyrsyzlyk bilen garaşýar.
Bu element üçin doly maslahat berilýär.

"JTLE, ýokary götermek üçin gaty ygtybarly we hünärli üpjün ediji, şübhesiz. Sargytdan öň we satuw hyzmatyndan soň tapawudy ýok, sargyt tejribesinden diýseň hoşal. Siz bilen sargyt goýjakdygyňyzy hakykatdanam ynandyryp bilersiňiz!"

- Jeýms ***** e, Daniýa
2021-05-23

"Birnäçe wagt bäri ähli göterijini gözleýärdim, ýöne hilinden alada galýardym. Alibabadan üpjün edijiler kän. Bu JTLE bilen gowy tejribe diýip aýdanyma begenýärin. Synlary ýygy-ýygydan ýazamok, ýöne bu önüm we JTLE 5 ýyldyz mynasyp :) "

- Sýuzan ***** sag, ABŞ
2021-04-14

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň