Müşderi syn

Müşderiler näme diýýärler?

HYZMATÇYLARDAN IOS GOWY GÖRNÜŞ

1 tonna 2 tonna 3 tonna 5 tonna kiçi göçme ykjam göteriji kiçi gantry kranlar, senagat zawodynyň ammary üçin 4 tigirli
Örän gowy baha we baha aralygy üçin gowy hyzmat we Terje täzeden sargyt etmek isleýärin
                                                     

Üpjün ediji hyzmaty: Gaty kanagatly (5 ýyldyz)
   Wagtynda ibermek: Gaty kanagatly (5 ýyldyz)

                                       

 

16 Awgust 2021

ýük awtoulag kranlary göçme elektrik göteriji wintli gidrawliki uzakdan dolandyrmak ykjam Jib oturdylan pik göteriji kiçi kiçi kran 500kg
Çalt eltip berendigi üçin Satyja sag bolsun aýdýaryn.
Önümler synap görmek üçin sabyrsyzlyk bilen garaşýar.
Bu element üçin doly maslahat berilýär.

"JTLE, ýokary götermek üçin gaty ygtybarly we hünärmen üpjün ediji, şübhesiz. Sargytdan öň we satuw hyzmatyndan soň tapawudy ýok, sargyt tejribesinden diýseň hoşal. Siziň bilen sargyt goýjakdygyna hakykatdanam ynanyp bilersiňiz!"

- Jeýms ***** e, Daniýa
2021-05-23

"Birnäçe wagt bäri ähli göterijini gözleýärdim, ýöne hilinden alada galýardym. Alibabadan üpjün edijiler kän. JTLE-de bu gowy tejribe diýip aýdanyma begenýärin. Köplenç syn ýazamok, ýöne bu önüm we JTLE 5 ýyldyz mynasyp "

- Sýuzan ***** sag, ABŞ
2021-04-14

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň