Biz hakda

bb
logo

2014-nji ýylda esaslandyrylan Hebei jinteng Hoisting Machinehing Co., Ltd., Hebei welaýatynyň Baoding şäheriniň Çingýuan etrabynyň Donglw şäherçesiniň Donglu obasynda ýerleşýär.Zawodymyz esasan göteriji gurallary we ykjam gurallary öndürýär, şol sanda göteriji gurluşyk krany, hereketlendiriji kran, ykjam gant kran, zynjyr blok göteriji, elektrik göteriji, elektrik trolleýsi, beýleki kran,

1 (3)
1 (1)
1 (2)

köp funksiýaly elektrik göteriji, göteriji tigir, monoril trolleý, Jek we göteriji kemerler, hemişelik magnit göteriji, göteriji zynjyrlar, gidrawliki gurallar, el palet ýük maşyny, gidrawliki göterijiler, göteriji maşyn esbaplary, işleýiş gurallary, köp funksiýaly berkitmeler, gargalar we şkaflar ; Elektrik enjamlary, elektrik forklift, göteriji platforma we şkaf.Öz güýçli tehniki çeşmelerimiz we hünär tejribämiz bilen kompaniýa bir bitewi giňişleýin hyzmatlary berip biler.

Kompaniýamyz maýa goýumlaryny we marketing, önümiň gymmaty, girdeji we salgyt ýaly esasy ykdysady görkezijileri her ýyl 30% ýokarlandyrmagy dowam etdirýär.Bir guşak, bir ýol, 30-dan gowrak ýurduň biri 80-den gowrak welaýata we häkimlige we awtonom sebitlere eksport edildi we Kanada, Gwineýa, Awstraliýa, Wýetnam ýaly 80-den gowrak ýurda we sebite eksport edildi. Hindistan, Taýland, Päkistan we Günorta-Gündogar Aziýa.Önümler tehnika, metallurgiýa, magdançylyk, elektrik energiýasy, demir ýol, howa, howa, port, nebit, himiýa we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Kompaniýamyz yzygiderli tehnologiki täzelikleri amala aşyrýar, täze önümleri öndürýär we göteriji enjamlara bazaryň islegini kanagatlandyrmak üçin önümleriň ylmy we tehnologiki mazmunyny gowulandyrýar.Kompaniýa maýa goýum paýyny yzygiderli artdyrdy, akylly bezeg ussahanasyny gurdy, sanly dolandyryş ulgamyny we ýokary takyklygy kesgitlemek ulgamyny ulandy, robotlary we beýleki enjamlary awtomatiki ýüklemek we düşürmek.Önümçilik tehnologiýasy "uly tonna, akylly, ýeňil we ýaşyl önümçilige" öňe barýar.Öňdebaryjy dizaýn düşünjesini we kranlary öndürmek tehnologiýasyny siňdirmek we siňdirmek esasynda kompaniýa elektrik göterijileri we kiçi kranlary üýtgetmek we dizaýn etmek, şuňa meňzeş halkara önümleri bilen integrasiýa we bazaryň ýokary derejesini eýelemek üçin ähli tagallalary edýär.

ammar-1
ammar-3
ammar-2

Biziň kompaniýamyz daşarky dünýä açmak strategiýasyny durmuşa geçirýär, kärhanalar, ylmy gözleg institutlary we kollejler we uniwersitetler tarapyndan ynanylan in engineeringenerçilik tehnologiýa gözleglerini, dizaýny, synag we maslahatlary kabul edýär, degişli önümleriň hilini barlaýar, içerki we daşary ýurtlaryň dürli görnüşlerini yzygiderli geçirýär. ylmy we tehnologiki hyzmatdaşlyk we alyş-çalyşlar, tehnologiýa drenajyny, siňdiriş we täzeden innowasiýalary işjeň amala aşyrýar we ylmy gözleg üstünliklerini amala aşyrmak üçin degişli içerki tehnikleri kabul edýär, Kompaniýanyň gözleglerine we ösüşine, önüm bilen baglanyşykly tehnologiýany ösdürmäge, kärhananyň ylmy we tehnologiki innowasiýa derejesini ýokarlandyrmaga, we kärhananyň durnukly ösüşi üçin berk kepillik berýär.

Ylmy dolandyryş ulgamy, awtomatiki ofis ulgamy, güýçli önümçilik kuwwaty, aýratyn kesgitleýiş serişdeleri we güýçli satuw ulgamy bilen jinteng Merkezi düzlüklere ünsi jemleýär we bazara hyzmat etmek üçin ajaýyp hilli we amatly bahalar bilen önümleriň bir toparyny döretmek üçin ýerli artykmaçlyklary we adamlaryň sazlaşygyny birleşdirýär. .“Jintengren” kompaniýany Hytaýyň kran önümçilik pudagynda hyzmatlara gönükdirilen kärhana gurmagy ýüregine düwdi we paýhas we zehin bilen hytaý halkynyň senagat taýdan ajaýyp hereketini düzmäge borçlanýar!

Hil markany ýitirýär we bütewilik geljegi dokaýar.Siziň ideýaňyz "jinteng" gözlemekdir."Jinteng" ykdysady pudagyňyzyň irki döwürde ösmegine goşant goşup biler diýip umyt edýärin."Eliňizi silkiň, ömrüňizde dost bolarsyňyz"!

Şahadatnama

/ biz hakda /
/ biz hakda /
/ biz hakda /
/ biz hakda /
/ biz hakda /
/ biz hakda /

Müşderi syn