Biz hakda

bb
logo

2014-nji ýylda döredilen “Hebei jinteng Hoisting Machinery Co., Ltd.”, Hebei welaýatynyň Baoding şäheriniň Çingýuan etrabynyň Donglw şäherçesiniň Donglu obasynda ýerleşýär.Zawodymyz esasan göteriji gurallary we hereketlendiriji gurallary, şol sanda göteriji gurluşyk kranyny, hereketlendiriji krany, ykjam ganatly kran, zynjyr bloklaýjy göteriji, elektrik göteriji, elektrik trolleýsi we beýleki kranlary öndürýär,

1 (3)
1 (1)
1 (2)

köp funksiýaly elektrik göteriji, göteriji tigir, monoril trolleý, Jek we göteriji kemerler, hemişelik magnit göteriji, göteriji zynjyrlar, gidrawliki gurallar, el paletli ýük maşynlary, gidrawliki göterijiler, göteriji enjamlar, gurallar, köp funksiýaly berkitmeler, gargalar we wyşkalar ; Elektrik enjamlary, elektrik forklift, göteriji platforma we şkaf.Öz güýçli tehniki çeşmelerimiz we hünär tejribämiz bilen kompaniýa bir bitewi giňişleýin hyzmatlary berip biler.

Kompaniýamyz maýa goýumlaryny artdyrmagy dowam etdirýär we marketing, önümiň gymmaty, girdeji we salgyt ýaly esasy ykdysady görkezijiler her ýyl 30% ýokarlanýar.Bir guşak, bir ýol, 30-dan gowrak ýurduň biri, 80-den gowrak welaýata we häkimlige we awtonom sebitlere eksport edildi we Kanada, Gwineýa, Awstraliýa, Wýetnam ýaly 80-den gowrak ýurda we sebite eksport edildi. Hindistan, Taýland, Päkistan we Günorta-Gündogar Aziýa.Önümler tehnika, metallurgiýa, magdançylyk, elektrik energiýasy, demir ýol, howa giňişligi, port, nebit, himiýa we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Kompaniýamyz tehnologiki täzelikleri yzygiderli amala aşyrýar, täze önümleri öndürýär we göteriji enjamlara bazaryň islegini kanagatlandyrmak üçin önümleriň ylmy we tehnologiki mazmunyny gowulandyrýar.Kompaniýa maýa goýum paýyny yzygiderli artdyrdy, akylly bezeg ussahanasyny gurdy, sanly dolandyryş ulgamyny we ýokary takyklygy kesgitlemek ulgamyny ulandy we robotlary we beýleki enjamlary awtomatiki ýüklemek we düşürmek bilen meşgullanýar.Önümçilik tehnologiýasy “uly tonna, akylly, ýeňil we ýaşyl önümçilige” öňe barýar.Kranlaryň ösen dizaýn düşünjesini we önümçilik tehnologiýasyny siňdirmek we siňdirmek esasynda kompaniýa elektrik göterijileri we kiçi kranlary üýtgetmek we dizaýn etmek, şuňa meňzeş halkara önümler bilen integrasiýa we bazaryň ýokary derejesini eýelemek üçin ähli tagallalary edýär.

warehouse-1
warehouse-3
warehouse-2

Kompaniýamyz daşarky dünýä açmak strategiýasyny durmuşa geçirýär, kärhanalar, ylmy gözleg institutlary we kollejler we uniwersitetler tarapyndan ynanylan in engineeringenerçilik tehnologiýa gözleglerini, dizaýnyny, synagyny we maslahatyny kabul edýär, degişli önümleriň hilini barlaýar, içerki we daşary ýurtlaryň dürli görnüşlerini yzygiderli geçirýär. ylmy we tehnologiki hyzmatdaşlyk we alyş-çalyşlar, tehnologiýa drenajyny, iýmit siňdiriş we täzeden innowasiýalary işjeň amala aşyrýar we ylmy gözleg üstünliklerini ýerine ýetirmek üçin degişli içerki tehnikleri kabul edýär, Kompaniýanyň gözlegine we ösüşine, önüm bilen baglanyşykly tehnologiýany ösdürmäge, kärhananyň ylmy we tehnologiki innowasiýa derejesini ýokarlandyrmaga, we kärhananyň durnukly ösüşi üçin berk kepillik berýär.

Ylmy dolandyryş ulgamy, awtomatiki ofis ulgamy, güýçli önümçilik kuwwaty, aýratyn kesgitleme serişdeleri we güýçli satuw ulgamy bilen, jinteng Merkezi düzlüklere ünsi jemleýär we bazara hyzmat etmek üçin ýokary hilli we amatly bahalar bilen önümleriň toplumyny döretmek üçin ýerli artykmaçlyklary we adamlaryň sazlaşygyny birleşdirýär. .“Jintengren” kompaniýany Hytaýyň kran önümçiliginde hyzmatlara gönükdirilen kärhana gurmagy ýüregine düwdi we hytaý halkynyň paýhas we zehin bilen senagat taýdan ajaýyp hereketini düzmegi maksat edinýär!

Hil markany ýitirýär we bütewilik geljegi dokaýar.Siziň ideýaňyz "jinteng" gözlemekdir."Jinteng" ykdysady pudagyňyzyň irki döwürde ösmegine goşant goşup biler diýip umyt edýärin."Eliňizi silkiň, ömrüňizde dost bolarsyňyz"!

Şahadatnama

/about-us/
/about-us/
/about-us/
/about-us/
/about-us/
/about-us/

Müşderi syn